Dịch vụ hải quan
+ Thực hiện thông quan cho các loại hàng hóa XNK : hàng viện trợ , hàng dự án.. Chi tiết